The following are the Articles of Association of E.S.F.F. Dekate Mousa as written on 21 January, 1991. Her only legal version is the Dutch version. Find the pdf version of the document here.

Statutenwijziging

Heden, de eenentwintigste januari negentienhonderd eenennegentig, verschenen voor mij, Meester Arie-Jan Andreas Dionysius Marie Pigmans, notaris ter standplaats Eindhoven:

 1. de Heer Bartholomeus Franciscus Adrianus van Hest, student, wonende 5611 TG Eindhoven, Adolf van Cortenbachstraat 87, geboren te Hoogezand-Sappemeer op eenendertig januari negentienhonderd achtenzestig;
 2. de Heer Richard Adriaan Hogers, student, wonende 5613 ET Eindhoven, Kwartelstraat 12, geboren te Amsterdam op elf november negentienhonderd zevenenzestig;

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Eindhoven gevestigde vereniging Eindhovense Studenten Film en Fotovereniging Dekate Mousa.

De komparanten verklaren:Bij akte op zeventien februari negentienhonderd vierentachtig verleden voor Mr. M.E.A. Besnard, notaris -ter standplaats Eindhoven, werd voornoemde vereniging opgericht. Het bestuur van de stichting heeft thans besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Ter uitvoering van dit besluit verklaren de komparanten dat de statuten met ingang van heden luiden als volgt:

NAAM EN PLAATS VAN VESTIGING.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Eindhovense Studenten Film en Fotovereniging Dekate Mousa en is gevestigd te Eindhoven.

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

 1. De vereniging is de zelfstandige voortzetting van de sektie Film en Fotografie van de vereniging EKSTRA, gevestigd te Eindhoven. De vereniging ESFF Dekate Mousa neemt de rechten enlplichten, alsook de middelen en leden van voornoemde sektie over.
 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van aktiviteiten op het gebied van film en fotografie door Eindhovense studenten.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. het organiseren van cursussen ;
  2. het organiseren van projekten op film-en fotogebied;
  3. het ter beschikking stellen van apparatuur aan haar leden;
  4. het exploiteren van een donkere kamer;
  5. alle andere wettelijk toegestane middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging.

DUUR.

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, reünisten, ereleden en begunstigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden daaronder verstaan de gewone leden, de ereleden en de reünisten, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
  1. Reünisten kunnen zijn zij die niet meer voldoen aan het in artikel 5 lid 1 gestelde en die ten minste twee jaar lid van de vereniging zijn geweest.
  2. Als reünist kan men worden toegelaten door het bestuur. Bij niet toelaten kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  3. Reünisten kunnen aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en zijn verplicht tot het betalen van een contributie, doch hebben geen zeggenschap in de vereniging.
 1. Ereleden zijn zij, die in het kader van de doelstelling van de vereniging of wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging door de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn benoemd.
 2. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Voor begunstigers geldt een nader bij huishoudelijk reglement te bepalen minimumbijdrage.

Artikel 5.

 1. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn zij, die studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven of een andere naar het oordeel van de Algemene Ledenvergadering daarmee gelijk te stellen onderwijsinstelling, dan wel naar het oordeel van de algemene ledenvergadering voor een lidmaatschap in aanmerking komende personen.
 2. Als gewoon lid kan men worden toegelaten door het bestuur. Bij niet toelaten kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen, indien het betreffende lid bij herhaling handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Geschorste leden kunnen gedurende de periode dat zij zijn geschorst, de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing duurt niet langer dan tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. doordat het gewone lid niet langer voldoet aan het vereiste genoemd in artikel 5 lid 1., met dien verstande dat in dit geval het gewone lidmaatschap voortduurt tot het einde van het verenigingsjaar;
  3. door schriftelijke opzegging door het lid;
  4. door opzegging namens de vereniging;
  5. door ontzetting.
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het bestuur, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk, met opgaaf van redenen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste eenmaand.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht reden of oorzaak, eindigt, blijft het betreffende lid de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN.

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de kontributies van de gewone leden en de reünisten, de bijdragen van begunstigers, subsidies, schenkingen en eventuele toevallige andere baten.
 1. De gewone leden en de reünisten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd. De benoeming geschiedt zoveel mogelijk tijdens de jaarvergadering. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode die eindigt op de datum van de volgende jaarvergadering. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, sekretaris en penningmeester aan.

Artikel 10.

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een besuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe redenen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het verstrijken van de periode, waarvoor men als bestuurslid was gekozen en bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder in elk geval is te rekenen:
  1. de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de Algemene Ledenvergadering;
  2. het opstellen van een begroting en het beheer van de financien;
  3. het toezien op naleven van de statuten, reglementen en besluiten.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee bestuursleden, waarvan ten minste een voorzitter, secretaris of penningmeester dient te zijn.
 3. De begroting wordt ten minste twee maanden voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar ter kennisgeving aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.
 4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor uitgaven, welke een nader bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te bovengaan.
 6. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter nodig acht en voorts, indien ten minste een/derde der bestuursleden hierom verzoekt. Wordt aan dit verzoek geen gehoor gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf een bestuursvergadering bijeenroepen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 12.

 1. Ten minste twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het besuur op een Algemene Ledenvergadering, de jaarvergadering, zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid.
 2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een kommissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het laatst verstreken vereningingsjaar en brengt verslaguit aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verplicht de kommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de bezittingen vande vereniging te tonen en haar inzage in de administratieen de boekhouding van de vereniging te -geven.
 3. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Ledenvergadering een andere kommissie, bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kommissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13.

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in ten minste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dag of weekblad en door een mededeling op het in de verenigingsruimte aanwezige mededelingenbord.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek, als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 14.

 1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en kunnen daar het woord voeren. Stemrecht komt echter slechts toe aan gewone leden, waarbij ieder gewoon lid het recht heeft één stem uit te brengen.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, welke hem, zijn echtgenote of een van zijn bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij akklamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 4. Over alle voorstellen, betreffende zaken, wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen,wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanko en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt.

Artikel 15.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter Algemene Ledenvergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

Artikel 16.

 1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vereniging kunnen slechts genomen worden door een Algemene Ledenvergadering waar ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De oproeping tot die vergadering vermeldt de statutenwijziging en de inhoud ervan respektievelijk het voorstel tot ontbinding. De oproepingstermijn voor een dergelijke vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, tot statutenwijziging of ontbinding worden besloten op een volgende, ten hoogste dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Indien tot ontbinding der vereniging is besloten, is het bestuur belast met de vereffening. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de Algemene Ledenvergadering tevens de bestemming van een eventueel batig saldo.

Artikel 17.

Het in artikel 16 bepaalde, is niet van toepassing, indien ter Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging of ontbinding met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18.

 1. Een statutenwijzing treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 1. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar Woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 19.

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT.

Artikel 20.

 1. Ter nadere uitwerking van deze statuten stelt de Algemene Ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast.
 2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan besloten worden door een Algemene Ledenvergadering, tot dewelke op dezelfde wijze is opgeroepen als die waarin een voorstel tot wijziging van de statuten behandeld wordt. Besluiten tot wijziging in het huishoudelijk reglement kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige Stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigdeleden.

SLOTBEPALING.

Artikel 21.

In de gevallen, waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur. Dekomparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Eindhoven, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.

(getekend) B.v.Hest, R.Hogers, AA.J. Pigmans